Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze

Úrazové poistenie je zložka sociálneho poistenia, ktorého účelom je úprava právnych vzťahov v prípadoch poškodenia zdravia alebo úmrtia, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania. Táto zložka sociálneho poistenia slúži k finančnému zabezpečeniu fyzických osôb v prípade vzniku sociálnej udalosti, ktorou je dočasná pracovná neschopnosť, zníženie pracovnej schopnosti a smrť, ktorá nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
Čítaj viac…
Publikované: 20. apríl 2017 | Zdroj: Mzdové centrum. sk | žiadne komentáre

Posted in Mzdové centrum. sk and tagged .