Daňové priznanie, výkazy, hlásenia a prehľady

 

V rámci našich služieb ponúkame zostavenie a zasielanie (mesačne, štvrťročne, ročne) dolu uvedených typov daňových priznaní, výkazov, hlásení a prehľadov. Ak ste zamestnanec a zamestnávateľ odmietol za Vás urobiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, my Vám s tým pomôžeme. Máte príjem zo zahraničia a neviete si poradiť s daňovým priznaním, tak sme tu pre Vás. Máte pochybnosti ohľadom optimálneho zostavenia Vášho daňového priznanie a využitia všetkých zákonom stanovených možností, kontaktujte nás a využite naše služby.

Daň z príjmov

FOADaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov

FOBDaňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

PODaňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak.

Daň z pridanej hodnoty

 

Platiteľ dane, registrovaný pre daň podľa § 4 až 6 zákona, je podľa § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a súčasne v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť, ktorou sa rozumie prevýšenie celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru nad celkovou výškou odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daň z motorových vozidiel

 

Daňovník je povinný podávať Daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel a zaplatiť príslušnú daň za motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane. Termín na podanie daňového priznania a zaplatenie príslušnej dane je 31. Január nasledujúceho kalendárneho roku, za krotý sa daňové priznanie podáva. Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

Daň z nehnuteľností

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak (voči jednému správcovi dane) daňová povinnosť vznikla prvýkrát, t. j. stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom prvej nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2015 je daňovník povinný podať do 1. februára 2016.

Ostatné hlásenia a výkazy

 

⇒ Súhrnný výkaz (mesačný, štvrťročný)
⇒ Kontrolný výkaz (mesačný, štvrťročný)
⇒ štatistický výkaz (mesačný, štvrťročný, ročný)
⇒ hlásenie NBS
⇒ prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti (mesačný)
⇒ hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch (ročné)
⇒ zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (ročné)
⇒ príprava podkladov k úverú