Reporting a vykazovanie

 

V záujme správneho a efektívneho rozhodovania a odhalenia silných a slabých stránok podnikania, Vám zostavíme štandardizované ekonomické výkazy (reporty), ktoré budú odrážať skutočnú finančnú situáciu vášho podniku za stanovené obdobie. Taktiež ponúkame môžnosť zostavovania individuálnych reportov, podľa kritérií, ktoré si určíte na základe vlastných požiadaviek. Máte už zostavený vlastný reportovací výkaz, ktorý nadväzuje na vaše firemné analýzy, tabuľky a grafy. Ani to nie je problém. Doplníme aktuálne výsledky o finančnej situácii podnikania do Vášho reportu. Informácie z týchto výkazov sú využívané širokým okolím, ako sú vlastníci spoločností, manažéri, veritelia, investori, rôzne finančné či burzové inštitúcie.

 

V rámci reportingu a vykazovania spracováváme nasledujúce výkazy:

⇒ súvaha
⇒ výkaz zisku a ztráty
⇒ cash flow
⇒ manažerské reporty
⇒ analýza hospodárenia spoločnosti
⇒ individuálne spracovanie reportov pre materské a dcérske spoločnosti