Jednoduché účtovníctvo

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva podľa platného zákona o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov v SR (Postupy účtovania, zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, obchodný zákonník a ďalšie predpisy...). V sústave jednoduchého účtovníctva zaznamenávame zmeny príjmov a výdavkov, majetku a záväzkov pomocou jednoduchých účtovných zápisov.

Je určené pre:

Fyzické osoby (podnikatelia) nezapísané v obchodnom registri, ktoré preukazujú daňové výdavky v skutočnej preukazatelnej výške (nie paušálne výdavky). Osoby podnikajúce na základe osobitného právneho predpisu, nie živnostenský zákon (advokáti, lekári, burzoví makléri atď.). Prenajímatelia, ktorí preukazujú náklady v skutočnej preukazatelnej výške a rozhodli sa pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

⇒ vedenie účtovných kníh (pohľadávky, záväzky, pokladnica, banka, interné doklady, inventár)
⇒ evidencia a kontrola saldokonta
⇒ evidencia majetku
⇒ zostavenie a zaslanie aktuálnych daňových priznaní, NBS hlásení štatistických výkazov (mesačne, štvrťročne, ročne)
⇒ vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch
⇒ vypracovanie výkazu o majetku a záväzkoch
⇒ zostavenie ročnej účtovnej závierky
⇒ zostavenie a podanie ročného daňového priznania k dani z príjmov
⇒ vyhodnotenie výsledkov za určité obdobie v požadovanej forme
⇒ daňové a ekonomické poradenstvo, konzultácie

Podvojné účtovníctvo

 

Vedenie podvojného účtovníctva podľa platného zákona o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov v SR (Postupy účtovania, zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, obchodný zákonník a ďalšie predpisy...). V sústave podvojného účtovníctva zaznamenávame zmeny nákladov a výnosov, majetku a záväzkov pomocou podvojných zápisov na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D).

Je určené pre:

Účtovné jednotky, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník (s. r. o., a. s., družstvá), alebo ktorým to obchodný zákonník dovoľuje (fyzická osoba - podnikateľ). Právnické osoby, výnimočne aj fyzické osoby zapísané v Obchodnom registry.

 
 
 
⇒ vedenie účtovných kníh (pohľadávky, závazky, pokladnica, banka, interné doklady, inventár)
⇒ evidencia a kontrola saldokonta
⇒ evidencia majetku
⇒ zostavenie a zaslanie aktuálnych daňových priznaní, NBS hlásení, štatistických výkazov (mesačne, štvrťročne, ročne)
⇒ vypracovanie poznámok k účtovnej závierke
⇒ zostavenie ročnej Účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát)
⇒ zostavenie a podanie ročného daňového priznania k dani z príjmov
⇒ vyhodnotenie výsledkov za určité obdobie v požadovanej forme
⇒ daňové a ekonomické poradenstvo, konzultácie