Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov závierky so zameraním na FO – podnikateľov. Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2016 bude zostavená ku dňu 31. 12. 2016.
Čítaj viac…
Publikované: 3. február 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016

Prinášame popis legislatívy, prípravných prác pred uzavretím účtovných kníh, závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok a následných povinností po zostavení účtovnej závierky. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky s vyplnenými tlačivami.
Čítaj viac…
Publikované: 27. január 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a účtovníctvo.

Publikované: 9. október 2015 | žiadne komentáre

Image24627Povinnosť používania registračných pokladníc je nástrojom na okamžité vyhotovenie dokladu, ktorý je podnikateľ povinný kupujúcemu vydať a zároveň slúži na efektívne vedenie evidencie tržieb v hotovosti. Príspevok objasňuje základné rozdiely používania ERP a používania VRP, popisuje rôzne druhy dokladov vydávaných z registračnej pokladnice a spôsoby ich účtovania a príklady účtovania evidovaných tržieb a príjmov.

Čítaj viac…

Účtovné súvzťažnosti 2015.

Publikované: 24. apríl 2015 | žiadne komentáre

Účtovné súvzťažnostiPripravili sme pre vás aktualizovaná príručku Účtovné súvzťažnosti pre rok 2015 v elektronickej podobe. Sú v nej zapracované zmeny a doplnenia, ktoré boli vykonané novelami postupov účtovania a zákona o účtovníctve v priebehu roka 2014. Čitaj viac…