Luxusné automobily v ZDP

Daňové centrum – Luxusné automobily v ZDP Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € zákon obmedzuje výšku odpisov a nájomného z operatívneho prenájmu, ktoré možno uplatniť v daňových výdavkoch. Čítaj viac…
Publikované: 19. september 2018 | Zdroj: Daňové centrum.sk | žiadne komentáre

Uplatňovanie odpisov do daňových výdavkov

Daňové centrum - Uplatňovanie odpisov do daňových výdavkovAk chce daňovník vykázať základ dane a jeho daňové výdavky sú vyššie ako zdaniteľné príjmy, môže sa rozhodnúť nezahrnúť niektoré výdavky do daňových výdavkov a takto vykázať základ dane. Čítaj viac…
Publikované: 14. november 2017 | Zdroj: Daňové centrum. sk | žiadne komentáre

Odpisovanie majetku po novom

Finančná správaNovela zákona o dani z príjmov zmenila niektoré pravidlá a povinnosti zdaňovania príjmov právnických osôb. Spresňuje douplatňovanie odpisov z prenajatého majetku po skončení doby odpisovania. Menia sa pravidlá aj pri odpisoch majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.
Čítaj viac…
Publikované: 25. február 2016 | Zdroj: Finančná správa SR | žiadne komentáre

Odpisovanie hmotného majetku s obstarávacou cenou 1 700 eur a menej.

Publikované: 16. november 2015 | žiadne komentáre

Image25200Táto kategória majetku nespĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov pre posúdenie hmotného majetku ako majetku odpisovaného, pričom problematiku tohto majetku zákon osobitne ani neupravuje. Ako teda postupovať?

Čítaj viac…

Začlenenie majetku do odpisových skupín po 1. 1. 2015 (byt, parkovisko, oplotenie, prístrešok).

Publikované: 17. júl 2015 | žiadne komentáre

Image23226Ako má spoločnosť správne začleniť do odpisovej skupiny nasledovný majetok: byty, parkovacie plochy a prístupové cesty, oplotenie budovy, prístrešok k prenajatej skladovej hale? Čítaj viac…

Obmedzenie možnosti zrýchleného odpisovania.

Publikované: 26. jún 2015 | žiadne komentáre

Image22800Praktický príklad: Ako postupovať v prípade, ak dôjde aj k preradeniu majetku z jednej odpisovej skupiny do druhej a súčasne dôjde aj k zmene metódy odpisovania zo zrýchleného na rovnomerné? Čitaj viac…

Zaradenie reštaurácie v obytnom dome do odpisovej skupiny po 1. 1. 2015.

Publikované: 20. máj 2015 | žiadne komentáre

reštSpoločnosť vlastní prevádzku reštaurácie umiestnenú na prízemí obytného domu. Do ktorej odpisovej skupiny sa má reštaurácia zaradiť? Je pre zaradenie podstatný účel využitia alebo kód stavby uvedený na liste vlastníctva? Čitaj viac…

Prerušenie účtovných odpisov.

Publikované: 7. máj 2015 | žiadne komentáre

odpisy.prerušDaňové odpisy je možné zo zákona o dani z príjmov prerušiť. V účtovnej jednotke je spôsob výpočtu účtovných odpisov rovný daňovým odpisom. Je teda možné aj prerušenie účtovných odpisov? Čitaj viac…

Automobil v podnikaní – daňové výdavky v roku 2015.

Publikované: 10. apríl 2015 | žiadne komentáre

automobilOd 1. 1. 2015 sa obmedzuje možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov. Pri odpisovaní sa ustanovil rovnaký spôsob odpisovania pri rôznych formách obstarania automobilu. Čitaj viac…

Odpisy hmotného majetku od 1. 1. 2015.

Publikované: 2. apríl 2015 | žiadne komentáre

2percentáOd 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny. Nové pravidlá platia tak pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku, ale tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu. Čitaj viac…