Bezpečnostné odvolanie T-Bilanc, spol. s r.o.

ODVOLANIE

E-mail obsahuje informácie, ktoré môžu byť privilegované alebo dôverné. Je určená výhradne pre jednotlivcov alebo subjekty uvedené vyššie. Ak nie ste určeným príjemcom, túto správu odstráňte, pretože zverejnenie, kopírovanie, distribúcia alebo používanie jej obsahu je prísne zakázané. Ak ste túto správu obdržali omylom, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle +421 35 77 31 962. Spoločnosť T-Bilanc, spol. s r.o. so sídlom Pevnostný rad 4488/22A, 945 01 Komárno, je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, 10899/N, IČO: 36 526 720.

VÝSTRAHA PRED VÍRUSMI

Hoci je e-mail a akákoľvek jeho príloha považovaný za neškodný, teda bez vírusov, je povinnosťou každého príjemcu zabezpečiť svoj systém proti vírusom. Spoločnosť T-Bilanc, spol. s r.o. nepreberá zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorá vznikla akýmkoľvek spôsobom, jeho prijatím, otvorením alebo používaním.